(organisasjonsnr. 918 273 034)
(Fastsatt 4.12.2016)

§ 1. Foreningens navn
Rondane - Kvamsfjellet Turløypeforening er en forening.


§ 2. Forretningsadresse

Foreningens adresse er postboks 4, 2642 Kvam, i Nord-Fron kommune.


§ 3. Formål og virksomhet

Foreningens formål er opparbeidelse og drift av ski-, sykkel- og turløyper på Kvamsfjellet og i nærliggende områder, slik at medlemmene (men også lokalbefolkningen, hyttefolk og turister) får et best mulig løypetilbud i området. Virksomheten baserer seg på medlemskontingent og frivillige bidrag fra hytteeiere, fastboende, grunneiere, næringsliv og andre.

Foreningen har et ikke-økonomisk formål.

Regnskapsåret for foreningen løper fra 1. januar til 31. desember.


§ 4. Medlemskap

Rondane – Kvamsfjellet Turløypeforening er organisert som en forening der medlemmer kan tegne en eller flere medlemskap. Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner og juridiske personer/enheter, samt av lag, velforeninger, hytteeierforeninger og andre foreninger som er interessert i å medvirke til å oppfylle foreningens formål.

Ved tegning av medlemskap forplikter medlemmet seg til å betale den til enhver tid fastsatte årlige medlemskontingenten. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Et medlem som tegner seg for flere medlemskap betaler en årskontingent pr. medlemskap.

Medlemstegning kan skje gjennom hele året. Innbetaling skal skje etter styrets anvisning etter at medlemskap er tegnet. Antall medlemmer er flytende.

Tegnede medlemskap kan ikke overdras.

Foreningen skal holde oppdaterte medlemslister med medlemsstatus og -opplysninger.


§ 5. Medlemmets ansvar

Det enkelte medlem har ikke ansvar for foreningens forpliktelser.


§ 6. Styret og daglig leder

Foreningen skal ha et styre på fem medlemmer og ett varamedlem.
Styremedlemmer/varamedlem velges for to år om gangen. Ved valg av styre skal det legges stor vekt på at hytteeiere på Kvamsfjellet, Kvam il, næringslivet i Nord-Fron kommune og grunneiere blir representert i styret.

Styret er beslutningsdyktig dersom minst tre av styrets medlemmer er tilstede. Beslutninger i styret fastsettes ved alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Foreningen har ingen daglig leder.


§ 7. Styret forplikter foreningen utad

Styret forplikter foreningen utad, men kan ved behov delegere fullmakt til andre. Alle fullmakter skal styrebehandles og tildeles skriftlig.


§ 8. Anvendelse av årsoverskuddet

Eventuelt årsoverskudd skal overføres til senere års bruk, herunder til investering i nødvendig maskin(er) og utstyr.


§ 9. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst to ukers varsel. Innkalling sendes via e-post vedlagt alle nødvendige sakspapirer. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.


§ 10. Årsmøtet skal behandle følgende

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Fastsettelse resultatregnskap og balanse
 5. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd, i henhold til den fastsatte balansen
 6. Valg av styre
 7. Valg av styreleder og nestleder
 8. Valg av varamedlem
 9. Valg av revisor blant medlemmene, men ikke blant de medlemmer som sitter i styret
 10. Valg av valgkomite
 11. Fastsettelse av medlemskontingent
 12. Handlingsplan og budsjett for inneværende år (til orientering)
 13. Eventuelle andre saker som ønskes behandlet i årsmøtet, og som er meddelt styret senest fire uker før møtet og ført opp i innkallingen til møtet.

 

§ 11. Stemming og stemmefullmakter

I årsmøtet og ekstraordinært årsmøte har et stemmerett for det antall medlemskap medlemmet
betaler medlemskontingent for.

Et medlem kan la seg representere ved skriftlig fullmakt til et annet medlem, men et medlem kan maksimalt stemme med én fullmakt i tillegg til sin egen stemme.
Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte medlemskap. Alminnelig flertall er bindende. Unntak herfra er saker som gjelder oppløsning (jfr. §16) og vedtektsendring (jfr. §17) som krever kvalifisert flertall. Dersom noen krever det skal avstemming være skriftlig.


§12. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte skal holdes dersom styret, revisor eller minst 10% av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes via e-post og med minst to ukers varsel til alle medlemmer. Alle nødvendige sakspapirer skal vedlegges innkallingen. I ekstraordinært årsmøte kan det kun behandles saker som fremgår av innkallingen.


§ 13. Medlemsmøte

Det kan avholdes medlemsmøte dersom styret ønsker det. Innkalling skjer via e-post og kunngjøres eventuelt på foreningens hjemmeside. Medlemsmøte er av informativ karakter og kan ikke gjøre beslutninger i forhold knyttet til driften av foreningen, eller treffe vedtak i saker som tilligger styret, årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.


§ 14. Valgkomite

Foreningen skal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer. Ved første ordinære årsmøte etter etablering av foreningen skal ett av valgkomiteens medlemmer være på valg. Dette medlemmet trekkes ut ved loddtrekning. Etter det andre året skal ett av medlemmene som har sittet i valgkomiteen i to år, være på valg. Denne trekkes også ut ved loddtrekning. Deretter skal hvert år representanter som har sittet i tre år, være på valg.
Valgkomiteens mandat er å
1. Foreslå kandidat(er) til valg som styremedlemmer og varamedlemmer
2. Foreslå kandidat(er) til valg som styreleder og nestleder
3. Foreslå kandidat(er) til valg som revisor


§ 15. Uttreden

Medlemmer kan tre ut av foreningen pr. 30. juni ved å gi skriftlig melding om dette innen 1. april samme år. Et uttredende medlem har intet krav på andel av foreningens midler.


§ 16. Oppløsning

Foreningen kan med 2/3 flertall av representerte stemmer, og forutsatt at disse samtidig utgjør minst 50% av samtlige medlemskap, vedta oppløsning av foreningen. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall for oppløsning, skal det innen 14 dager innkalles til ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 flertall av de fremmøtte/ representerte stemmene.
Ved oppløsning har foreningens medlemmer intet krav på andel av foreningens midler i det eventuelle midler skal overføres til annen forening/foretak/lag med tilnærmet samme formål.


§17. Vedtektsendringer

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet. Forslag om vedtektsendring må fremsettes skriftlig og være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Beslutning om vedtektsendring fattes med 2/3 flertall av de fremmøtte/representerte stemmene.


§ 18. Tvister

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemd på tre medlemmer som oppnevnes av Nord-Gudbrandsdal Tingrett. Voldgiftsnemden velger selv sin leder. For øvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i tvistemålsloven kapittel 32.

Endret i årsmøte 04.10.20

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel