Vedtekter

§1 Formål:

1.1 Kvamsfjellet Vel har til formål å verne om stedets interesser og sørge for god skikk og orden, således at området vellet representerer forblir et vakkert og trivelig sted.

1.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig

1.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse

1.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings – og samarbeidsorgan overfor kommune og andre offentlige instanser.

§ 2 - Medlemskap

2.1 Medlemmer kan være myndige personer som er grunneiere og leietagere i vellets virkefelt som er det området som sogner til veinettet i Kvamsfjellet.

2.2 Medlemskapet gjelder såfremt, og hvis, årskontingent er betalt for inneværende år.

§ 3 - Årsmøte

3.1 Årsmøtet er velforeningens øverste organ. Ordinært årsmøte avholdes årlig innen 15. august.
Årsmøte Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres for medlemmene skriftlig med minst 4 ukers varsel.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på ordinært. Årsmøte skal være innsendt til styret senest 1. juli. Medlemmene må ha betalt skyldig kontingent for å ha forslagsrett og stemmerett. Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet

3.2 Årsmøte skal velge en ordstyrer, en referent og 1 personer til å undertegne referatet. Årsmøte skal behandle følgende saker:

-Godkjennelse av innkallingen
-Godkjennelse av styrets årsberetning
-Godkjennelse av revidert regnskap
-Fastsettelse av kontingent
-Saker som styret eller andre av vellets medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet.
-Valg av styremedlemmer, herunder hvem som skal være styrets leder.
-Årsmøtet har anledning til å forlange skriftlig valg.
-Valg av valgkomitee Valg av revisor

§ 4 - Styret

Vellet ledes av et styre på seks medlemmer, hvorav tre bør være bosatt i Nord-Fron kommune. Videre velges to varamenn hvorav en bør være bosatt i Nord- Fron kommune. Styremedlemmer og vara medlemmer velges for to år av gangen, slik at halve styret er på valg hvert år. Gjenvalg er mulig.

4.1 Styret er beslutningsdyktige når minst fire styrerepresentanter er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

4.2 Vellet forpliktes utad av leder og et styremedlem i fellesskap. Styret skal holdes underrettet. Styret kan meddele prokura.

§ 5 - Styrets plikter

Styret skal:
-Iverksette årsmøtevedtak og bestemmelser.
-Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes felles interesser overfor andre instanser, herunder kommunen i f.eks. reguleringssaker
-Forvalte foreningens økonomi og sørge for at regnskap blir ført på forsvarlig vis.
-Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål
-Representere foreningen utad
-Holde styremøte minst to ganger pr. år
-Behandle alle forslag som innsendes skriftlig
-Skrive referat fra alle styremøter
-Avlegge årsberetning og regnskap hvert år, dette skal godkjennes av årsmøtet
-Føre protokoll for referat fra alle styremøter og årsmøter
-Årsberetninger og regnskap
-Styret har adgang til å forelegge saker som det måtte ønske for medlemmene til skriftlig uttalelse.

§ 6 - Valg til styret

Årsmøtet får seg forelagt forslag til nye styremedlemmer. Styret og medlemmer kan fremme forslag på nye styremedlemmer.

§7 - Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når 1/5 av vellets medlemmer forlanger det. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. Innkallelse skjer med minst tre ukers varsel.

§ 8 - Fullmakter

Et medlem kan la seg representere ved et annet medlem, ved skriftlig fullmakt på
ordinært årsmøte, ekstraordinært årsmøte og medlemsmøter.
Regnskap og revisjon Vellets regnskapsår går fra 1.1 – 31.12. Regnskapet skal revideres
av en person valgt av årsmøtet.

§ 9 - Medlemsmøter

Styret kan innkalle til medlemsmøter.

§ 10 - Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtektene kan behandles på ordinært Årsmøte eller ekstraordinært Årsmøte. Vedtektsforslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte skal være styret i hende innen 1. mars. Vedtektsforslag som ønskes behandlet på ekstraordinært årsmøte skal være styrt i hende senest seks uker før denne avholdes. Vedtektsforslaget må for å kunne vedtas, oppnå 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§11 - Oppløsning

11.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst ¾ flertall blant de fremmøtte, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med ¾ flertall

11.2 Ved oppløsning skal ekstraordinært årsmøtet, dersom det er behov for det, velge et avviklingsstyre. Dette årsmøtet skal også fatte vedtak om disponering av vellets midler.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel