Vedtekter

Vedtekter Kvamsfjellet Vel pr 1.10.2022

§1 Formål:
1.1 Kvamsfjellet Vel har til formål å verne om stedets interesser og sørge for god skikk og orden, således at området vellet representerer forblir et vakkert og trivelig sted.
1.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.
1.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
1.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings – og samarbeidsorgan overfor kommune og andre offentlige instanser.

§ 2 - Medlemskap
2.1 Medlemmer kan være personer som er brukere av Kvamsfjellet og tilstøtende områder til dette. Foreninger, idrettslag og bedrifter, med særskilt forankring i området, kan også være medlemmer.
2.2 Medlemskapet gjelder såfremt, og hvis, årskontingent er betalt for inneværende år.

§ 3 - Årsmøte
3.1 Årsmøte er velforeningens øverste organ. Ordinært årsmøte avholdes årlig, normalt innen 15. august. Gjennomføring av årsmøte, med tid og sted, bestemmes av styret og bekjentgjøres for medlemmene med minst 4 ukers varsel. Publisering på www.kvamsfjellet.no, utsendelse av epost eller pr post anses som tilstrekkelig. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte skal være styret i hende senest 2 uker før gjennomføring av årsmøte. Hvert medlem har 1 stemme på årsmøte.
3.2 Årsmøte skal velge en ordstyrer, en referent og 1 person til å undertegne referatet.
Årsmøte skal behandle følgende saker:
-Godkjennelse av innkallingen
-Godkjennelse av styrets årsberetning
-Godkjennelse av revidert regnskap
-Valg til styret, herunder styrets leder, valgkomitè og revisor. Revisor velges blant vellets medlemmer
-Fastsettelse av kontingent
-Saker som styret eller andre av vellets medlemmer ønsker behandlet på årsmøte
-Mottatte saker innen fristen
-Årsmøte har anledning til å forlange skriftlige valg

§ 4 - Styret
4.1 Velforeningen ledes av et styre på seks medlemmer. Videre bør det velges to varamedlemmer. Styre-/ og varamedlemmer velges primært for to år av gangen. Det bør tilstrebes at man unngår å skifte ut hele styret samtidig. Gjenvalg er mulig.
4.2 Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av styret er tilstede, enten fysisk eller på tlf/videokonferanse. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
4.3 Velforeningen forpliktes utad av leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret skal holdes underrettet. Styret kan meddele prokura.

§ 5 - Styrets plikter
Styret skal:
-Iverksette årsmøtevedtak og bestemmelser.
-Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes felles interesser overfor andre instanser, herunder kommunen i f.eks. reguleringssaker
-Forvalte foreningens økonomi og sørge for at regnskap blir ført på forsvarlig vis.
-Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål
-Representere foreningen utad
-Holde styremøte minst to ganger pr. år
-Behandle alle forslag som innsendes skriftlig
-Skrive referat fra alle styremøter
-Avlegge årsberetning og regnskap hvert år, dette skal godkjennes av årsmøte
-Føre protokoll for referat fra alle styremøter og årsmøter
-Årsberetninger og regnskap
-Styret har adgang til å forelegge saker som det måtte ønske for medlemmene til skriftlig uttalelse.

§ 6 – Valgkomite
6.1 Valgkomitéen bør bestå av 3 personer som velges for tre år. Det velges inn ett nytt medlem i valgkomitéen for hvert år. Et avtroppende styremedlem kan velges rett inn i valgkomitéen. Valgkomitéen blir enige internt om hvem som fungerer som leder i komiteen. Årsmøte får seg forelagt forslag til nye styremedlemmer av valgkomitéen. Styret og medlemmer i velforeningen kan fremme forslag på nye styremedlemmer til lederen i valgkomiteen.

§7 - Ekstraordinært årsmøte
7.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når 1/5 av vellets medlemmer forlanger det. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. Innkallelse skjer med minst tre ukers varsel.

§ 8 – Fullmakter
8.1 Et medlem kan la seg representere ved et annet medlem, ved skriftlig fullmakt på ordinært årsmøte, ekstraordinært årsmøte og medlemsmøter.
Regnskap og revisjon; Vellets regnskapsår går fra 1.1 – 31.12. Regnskapet skal revideres av en person valgt av årsmøtet.

§ 9 - Medlemsmøter
9.1 Styret kan innkalle til medlemsmøter.

§ 10 - Vedtektsendringer
10.1 Forslag til endring av vedtektene skal behandles på enten årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endringer av vedtektene som ønskes behandlet på årsmøte, skal være styret i hende senest første juni. Ved behandling på ekstraordinært årsmøte, er fristen fire uker. For at en vedtekt skal endres, kreves det 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§11 – Oppløsning
11.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst ¾ flertall blant de fremmøtte, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med ¾ flertall
11.2 Ved oppløsning skal ekstraordinært årsmøte, dersom det er behov for det, velge et avviklingsstyre. Dette årsmøte skal også fatte vedtak om disponering av vellets midler.

 

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel