GI DIN STØTTE TIL SKILØYPER PÅ KVAMSFJELLET – SESONGEN 2011 - 2012

skispor

Dessverre snør det ikke ferdige skispor...
Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag SA (RKT) har som mål å sikre en god standard på skiløyper og traseer på Kvamsfjellet. RKT skal også holde løyper til www.furusjoenrundt.no og kjøre spor i lysløypa som Kvam IL skal bygge ved Skihytta.

Vi i styret i RKT har fått mange positive tilbakemeldinger på det frivillige arbeidet vi har gjort så langt. Det er hyggelig! Styret forplikter seg til å drive RKT på en forsvarlig og ryddig måte, med oversiktlig budsjett og regnskap som er tilgjengelig og åpne for innsyn, ekstern regnskapsføring, god informasjon, og til å bidra til aktiv medvirkning fra medlemmene, blant annet gjennom årsmøtet.

Å sikre god kvalitet på et stort løypenett er kostnadskrevende. Budsjettet for løypekjøring i sesongen 2011 - 2012 vil være i størrelsesorden kr. 500-600.000. Dette dekker blant annet drivstoff, lønn til sjåfør på løypemaskin, vedlikehold av løypemaskin, forsikring, preparering og løypekjøring med snøscooter, beredskap, innhenting av stikk ved sesongslutt, vedlikehold av traseer og opparbeiding av nye regulerte traseer, samt avskrivninger. Vi regner for eksempel med at løypeprepareringsmaskinen bør byttes minimum hvert tiende år. Dette er en investering i størrelsesorden 1,5 mill. kroner. Vi må derfor kunne sette av minst kr. 100.000 i året til fornying av maskinen og annet utstyr.

Både fastboende, hytteinnbyggere, campingvognbrukere, gjester, næringsliv og ikke minst Nord-Fron kommune har en felles interesse av en stabil drift og god kvalitet på løypenettet. Vi trenger DIN støtte og deltagelse for å drifte løyper og stier på Kvamsfjellet.

Bli andelseier og medlem i RKT du også!
I mai kjøpte RKT en løypemaskin. Vi er godt i gang med nedbetalingen på denne. Vi vil rette en stor takk til de som har gjort dette mulig - de som har tegnet andeler i RKT (hittil er det tegnet totalt ca. 450 andeler). Nord-Fron kommune bidro også til kjøp av løypemaskin gjennom en ekstraordinær støtte på kr. 350 000. Hver andelshaver bidrar også gjennom årskontingenten med ca. kr. 500 til driften av løypekjøringen. Vi oppfordrer derfor alle til å tegne andeler i RKT (for mer informasjon se www.kvamil.no , kvamsfjellet.no eller rkt.kvamsfjellet.no ). Dette vil gi en mer forutsigbar og solid økonomi. Som andelshaver er du også medlem i RKT. For de som eventuelt i fremtiden ønsker å tre ut av medlemskapet er dette uproblematisk. Dette meldes til styret og fratreden skjer uten kostnader.

Du kan også gi din støtte uten å være medlem i RKT
Vi takker dere som tidligere har bidratt til skiløyper på Kvamsfjellet! Vi er avhengig av fortsatt støtte fra dere. Samtidig er det nødvendig at flere bidrar hvis vi skal kunne opprettholde et godt skiløypetilbud på Kvamsfjellet. Rondablikk dekket tidligere over 2/3 av kostnadene ved løypekjøringen, men har nå dessverre ikke økonomi til å bidra. Vi søker Nord-Fron kommune om støtte til drift også for denne sesongen. De senere år har kommunen bidratt i gjennomsnitt med ca. 50 000 til dette.

Ved å gi din økonomiske støtte for vintersesongen 2011 - 2012 kan du glede deg over å være en aktiv bidragsyter for å sikre et fortsatt godt løypenett. Tilstrekkelig økonomisk støtte til løypemaskin og årlig drift av skiløyper vil sikre at vi opprettholder det tilbudet som mange i dag tar som en selvfølge.

Vi oppfordrer alle til å bli med på spleiselaget og gi sin støtte så snart som mulig. Vi håper også at dere kan motivere andre til å gi sin støtte til RKT og skiløypene på Kvamsfjellet. Alle bidrag er viktige! Innbetaling skjer til konto 2095.19.51693. Giroer ligger også tilgjengelig blant annet på: www.kvamil.no , kvamsfjellet.no eller rkt.kvamsfjellet.no , samt på Rustugusætra, Rondablikk høyfjellshotell, Kiwi Kvam, Sinclaire og Statoil Kvam.
Ditt bidrag setter spor på Kvamsfjellet! Vi takker og ønsker deg en god skisesong med fine turer!

Med vennlig hilsen
Styret i Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag

Har du spørsmål eller innspill kan du kontakte styreleder Per Henry Vassdokken: torusig@online.no

skispor1
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel