Med bakgrunn i nyheten om at Kvam Seterveger allerede fra i vinter vil vinterbrøyte mange av de veiene som til nå har vært benyttet til skiløyper, har RKT intensivert arbeid med å finne ny traseer for skiløyper. Vi tar sikte på å få til fine traseer allerede i år.

Hovedutfordringene er erstatning for veien Bjørgebu – Hovdemyra, samt over Hovde. Vi har sett på en trasse vest for Årvillingen frem til Finn Jensen-bakken, det vil si til det store løypekrysset på nordsiden av Årvillingen, og derfra videre i skogkanten langs Hovdemyra til Sildtjønnbekken. Fra Sildtjønnbekken tenkes den nye løypen lagt parallelt med seterveien mot Hovde, samt over myra mot Bergemillom og Frydalen. Vi tar sikte på å få til en forbindelsesløype slik at det blir enkelt å komme fra Sildtjønnlia og ned på den nye traseen.

Over Hovde er det trangt, men det ser ut til å gå bra å legge en trasse litt nord for veien over Hovdehalsen og rundt Klevstadsetra. Vi tar også sikte på en trase på nordsiden av Hovdemyra som en forbindelse fra løypa over Skjemtjønna til løypa parallelt med seterveien mot Hovde.

RKT arbeider i dialog med Kvam Seterveger og Nord-Fron kommune og håper på velvilje fra berørte grunneiere. Slik det ser ut er det svært få og små inngrep som er nødvendig for å få fram de nye løypene.

Tiden er knapp, men vi i RKT vil gjøre alt vi kan for å få til et minst like bra tilbud i år som i fjor. Samtidig er vi avhengige av flere nye medlemmer, av at de som allerede er medlemmer tegner seg for nye andeler, og at alle betaler sin årskontingent. Derfor; støtt opp om arbeidet! Vi ønsker alle våre støttespillere en fortsatt fin høst!

Styret i Rondane – Kvamsfjellet Turløypelag

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel