Vann- og avløpsanlegget - Sluttfaktura

Publisert den 13. desember 2020
 av Kvamsfjellet Vel

Kvamsfjellet vel anbefaler grunneierne å vurdere om det er grunnlag for å utsette innbetaling av sluttfaktura til kommunen

Det er mange forhold som indikerer at VA arbeidene på Kvamsfjellet ikke er utført som kontrakten mellom kommunen og entreprenøren skulle tilsi, ei heller slik vi som hytteeiere og grunneiere forventer. Kvamsfjellet Vel registrer også at det er svært mange ubesvarte brev til kommunen som berører VA arbeidene. Det er grunn til å tro at VA arbeidene på mange strekninger ikke er sluttført iht kravene i kontrakten og kommunens VA norm.

Eksempler på gjenstående arbeider er:

  • Manglende ivaretakelse av miljø som tetteplugger i grøft, eksisterende myrdrag og vannveier
  • Gjenplanting av trær som er hugget utenfor 20m anleggsbeltet
  • Manglende kvalitet på rørsystemene - som for eksempel dokumentasjon på at rommet mellom medierør og ytterkappe er fritt for vann som har vært en utfordring i anleggsfasen
  • Manglende dokumentasjon på at stikkledningen er trykkprøvet, kloret og de-kloret
  • Manglende overlevering av tilfredsstillende FDV dokumentasjon (sluttdokumentasjon) som for eksempel dokumentasjon på frostbestandighet for ledningene, levering av trykkangivelse i avløpssystem, koblingsskjema for varmekabler, tegninger av grøftetrase med kum, grøftesnitt mm
  • Terrengoverflater ikke tilrettelagt for re-vegetering - for eksempel slik at det mangler jord i overflaten som er egnet for revegetering og at steiner, kvist, røtter og søppel er fjernet
  • Manglende reparering av nedkjørte private veier som fjerning av ubrukelige veimasser fra kjørebanen, rensk av grøfter og stikkrenner
  • Tilbakeføring av grensemerker som er fjernet eller overgravd

Dette er ikke en utfyllende liste, men er eksempler på forhold som nødvendigvis ikke er ivaretatt.

Nord Fron kommune (NFK) har i de siste dagene sendt ut sluttfaktura for VA arbeidene. Dette er ikke tilfredsstillende dersom arbeidene på den enkelte eiendom ikke er sluttført, eller dersom NFK ikke har oppfylt sine forpliktelser i avtalene med den enkelte grunneier om opprydding og gjenoppbygging. Vi vil også gjøre oppmerksom på at VA arbeidene er underlagt byggteknisk forskrift, TEK 10, hvor ett av forskriftskravene stiller krav til at det skal overleveres FDV informasjon til den som overtar et byggverk eller et anlegg. TEK 10 gir også føringer på at det skal settes opp en sluttprotokoll ved overtakelse av arbeidene.

Det vil være opptil den enkelte hytteeier og grunneier som er berørt av anleggsarbeidene å vurdere om hvordan disse forholdene skal utøves overfor kommunen.

Kvamsfjellet Vel anbefaler derfor at de som har forhold som er utestående med NFK, meddeler dette til kommunen. Slike grunneiere bør også vurdere om det er grunnlag for å kreve utsettelse av innbetaling av restbeløpet til forholdene er brakt i orden.
Kvamsfjellet Vel understreker imidlertid at den enkelte grunneier selv må vurdere om avtalen de har inngått med kommunen og forholdene på den enkelte tomt gjør en tilbakeholdelse av hele eller deler av restbeløpet berettiget.

 

Kontaktperson i Kvamsfjellet Vel når det gjelder VA spm er Erik Bjertness: erik.bjertness@multiconsult.no

 

Mvh Styret

Tilbake til nyheter
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel