VA anlegg Kvamsfjellet – Krav fra NFK til hytteeiere om innbetaling av restbeløp for tilknytningsavgift

Publisert den 11. mars 2021
 av Kvamsfjellet Vel

Mange, og kanskje alle, hytteeiere som har avtale med Nord-Fron kommune (NFK) om tilknytning av vann og avløp har fått krav om innbetaling av restbeløp.

Vi vil presisere at det er den enkelte hytteeier som selv må vurdere aktuelle oppfølgingstiltak over for NFK basert på sin situasjon. Selv om Kvamsfjellet Vel forstår at mange mener at NFK ikke har oppfylt sine forpliktelser i forhold til den enkelte grunneier, kan vi ikke gi råd om det er juridisk mulig for den enkelte grunneier å holde tilbake innbetaling av restbeløpet. Hvis man velger å gjøre det, må man i alle fall skrive et brev til NFK og beskrive de forholdene som innebærer at man anser at betaling ikke skal skje.

Kvamsfjellet Vel registrerer at mange har skrevet til kommunen om mangler på anlegget, og ikke fått svar eller fått et uklare svar på henvendelsene. Det er ut fra postlisten svært mange henvendelser som ikke er besvart per dato. Manglende svar på henvendelser som strekker seg mer enn halvannet år tilbake i tid om viktige forhold i tilknytning til VA anlegget skaper en usikkerhet i om hvordan gjenstående arbeidsomfang vil bli løst.

Kvamsfjellet Vel er urolig for hvordan fullføringen av VA anlegget vil bli løst, og når arbeidene vil bli fullført. Vi har ingen informasjon om planer for ferdigstilling av arbeidene. I kontrakten med hytteeiere er ferdigstillelse indikert sommer/høst 2018. I kontrakten med entreprenøren er ferdigstillelse satt til 1. juli 2019, noe som betyr at vi har en overskridelse på 2,5 år eller i forhold til entreprenør 20 måneder.

Styret i Kvamsfjellet Vel har bedt om et møte med Nord-Fron kommune for å diskutere problemene knyttet til fullføringen av arbeidene. Vi vil da også ta opp forholdene vi lister nedenfor. Vi har dessverre ikke klart å få til dette møtet før forfallstidspunktet for kravene om innbetaling av restbeløp.

Mange spørsmål fra hytteeiere dreier seg om mangler ved kvaliteten på utførte arbeider, ivaretakelse av miljø og om mangler ved sluttdokumentasjon. Sluttdokumentasjonen er en del av arbeidsomfanget som inngår i utførelsen. Kvamsfjellet Vel mener det er vesentlig for den enkelte hytteeier at usikkerheter ved slike forhold blir avklart og løst før det kan konkluderes med at arbeidene er ferdige.

Summen av usikkerheter i prosjektet medfører at hytteeiere stiller spørsmål om det er riktig å betale sluttfaktura til kommunen før arbeidene er ferdige. Dette må den enkelte hytteeier selv vurdere ut fra en helhetsvurdering. Viktige momenter kan være som følger:

 1. Kontraktuelle forhold mht avtalt tidspunkt for betaling. Dersom kontrakten mellom NFK og hytteeier har følgende bestemmelse, ref pkt 10, bør hytteeierne vurdere om arbeidene på deres tomt er fullført:
  Pkt.10. Underskriften på denne avtalen forplikter hytteeier/hytteeierne til å koble seg til vann og
  avløp og deretter innbetale 25% av tilknytningsavgiften ( kr 42 500,-) før oppstart, antatt
  høst 2016, og 75% ( kr.127 500,-)når arbeidene er fullført, antatt sommer/høst 2018.
  Faktura vil bli sendt ut med 1 mnd. betalingsfrist. Det tas forbehold om en mulig
  forsinkelse avhengig av anbud og kontrakt.
 2. Kvalitet og ivaretakelse av miljø på utførte arbeider. Dersom det mangler svar på eller er uklare svar på henvendelser til kommunen om kvalitet på utførte arbeider samt miljømessige forhold som ivaretakelse av vannhåndtering, bør dette etterlyses.
 3. Foreligger det manglende sluttdokumentasjon (FDV dokumentasjon)? Sluttdokumentasjonen bør eksempelvis sjekkes for om følgende underlag foreligger:
  1. Drift og vedlikeholdsinformasjon for komponentene som inngår i rørledningssystemene
  2. Tilkoblingsbeskrivelse, koblingsskjema, mm for varmekablene
  3. For de som har bestilt pumpekum gjelder egen kontrakt med entreprenøren. Separat dokumentasjon fra denne entreprenøren med driftsinstruks, tegninger av kum med frostisolering, etc., bør etterlyses.
  4. Tegninger som viser oversiktplan, lengdesnitt av VA trase samt typiske tverrsnitt. Tegningene må vise områder hvor ledningstrase er markisolert, for eksempel ved kryssing av veier og plasser som er frie for snø. Videre skal tegningene vise koordinater på start og sluttpunkter samt ved retningsendringer.
  5. Dokumentasjon i form av beregninger som dokumenterer at vann- og avløpsledningene tåler en frostmengde tilsvarende 100 års returperiode. Dette er krav stillet i byggteknisk forskrift (TEK 10).
 4. Grensemarkeringer som er gravd bort må innmåles og settes tilbake i riktig posisjon.

For å sikre at hytteeier og kommunen har en omforent enighet om at arbeidsomfanget er tilfredsstillende utført kan det avtales en ferdigbefaring hvor det skrives en sluttprotokoll med opplisting av eventuelle gjenstående utbedringspunkter, og hvor begge parter signerer. Tidspunkt for ferdigstillelse av disse punktene bør avtales.

Kvamsfjellet Vel håper dette forsøket på oppklaring i situasjonen rundt VA anlegget at hytteeiere er satt i en bedre stand til å ivareta sine interesser overfor kommunen.

Vi vil også til slutt presisere at det er viktig for alle som ferdes på Kvamsfjellet at VA anlegget blir fullført på en kvalitets- og miljømessig måte som i størst mulig grad skjuler terrenginngrepene ved at grøftetraseene re-vegeteres raskest mulig med feks tilbakeplanting og tilsåing med lokal gressfrøblanding.

Det er oss hytteeiere og grunneiere som har traseer over sin grunn som best kan vurdere forholdene på sine eiendommer.

For Kvamsfjellet Vel
Erik Bjertness

Tilbake til nyheter
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel