Referat etter møte mellom Nord Fron kommune og Kvamsfjellet Vel ang status VA-prosjektet

Publisert den 5. august 2021
 av Kvamsfjellet Vel

Styret i Kvamsfjellet Vel hadde 25. juni møte med Nord Fron kommune (NFK) om status på VA-prosjektet på Kvamsfjellet. Kommunen opplyste om følgende:

  • Arbeidene med å utbedre vegene er i gang. Vegene til Kvam Seterveger skal være ferdig utbedret til midten av juli. Arbeidene utføres av Stian Brenden Maskinservice AS (SBM AS). SBM AS er også i direkte dialog med de øvrige veglagene. I den grad veglagene og Brenden blir enige, ordner de utbedring av vegene direkte. NFK blir involvert dersom de ikke blir enige.
  • NFK har satt opp en lang liste med utestående forhold som SBM AS må ferdigstille/utbedre. Listen er basert også på innspill fra hytteeierne, etter at de var blitt bedt om å gi sine innspill. En håndfull av innspillene hadde ikke blitt tatt til følge av NFK, og var dermed ikke med på listen over utestående forhold. NFK vil kontakte de hytteeierne som ikke har fått sine innspill hensyntatt direkte. Planen er at Brenden skal bli ferdig med sine arbeider i høst. NFK vil ha sluttbefaring med SBM AS ved ferdigstillelsen.

Styret opplevde møtet som konstruktivt og både NFK og Vellet var opptatt av å se fremover og sikre en best mulig ferdigstillelse av de utestående forholdene.

Tilbake til nyheter
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel