”Nå vente oss berre på snog!!”

kvamsfjellet1

Som de fleste sikkert har fått med seg, så ble Rondane – Kvamsfjellet Turløypelag (RKT) stiftet høsten 2010 med tanke på å drifte turløypene på Kvamsfjellet. Vi tok på oss driftingen i samarbeid med bedrifter på fjellet, og Rondablikk lånte oss sin løypepreparerings-maskin.

Før påske gikk Rondablikk konkurs, og vi stod i fare for å bli uten maskin. RKT fikk, blant annet basert på garanti fra privatpersoner i Kvam, tilsagn om lån i SpareBank 1 Gudbrandsdal og kjøpte den løypemaskinen som allerede var på Kvamsfjellet.

RKT skal drifte løyper om vinteren, og etter hvert også sykkelstier/ turstier om sommeren. RKT skal også preparere løyper til www.furusjoenrundt.no og kjøre spor i lysløypa som Kvam IL skal anlegge ved Skihytta. 

Forutsigbar løypeplan og preparering
Det er fastsatt løypeplan for sesongen 2011-2012. Løypenettet er i all hovedsak sammenfallende med det som har vært preparert til nå, inklusive den nye trasèen som første gang ble oppkjørt vinteren 2011. Denne starter i Skogsløypa nedenfor Rondgard, går forbi Grønbakken fellesseter mot Kringenseter, og tilbake Steindalen mot Vålåsjøseter (deler av dette er Mysuseters løypenett). Vi har også ambisjoner om nye trasèer utover det som tradisjonelt har vært kjørt tidligere. En ny løype som vi vil kjøre i vinter, er ned Frydalen, opp over Koltjønnhaugen og tilbake Fiskedalen forbi Storvatnet (hugget av sykkelstiprosjektet til Kvamsfjellets Vel), Bergemillom og inn på veien ved Hovdemyra. Begge disse rundene blir også en del av Furusjøen Rundts lengste trasè på 45km.

Det er inngått avtale med Hans Petter Ruststuen om merking og preparering av de skiløypene som inngår i RKTs plan. Sesongen strekker seg fra 15.12.2011 til og med 2. påskedag, 09.04.2012. Seterveien stenges 15.12, mot tidligere 23.12, slik at løyper kan opparbeides og være klare til julehelgen. Hele RKTs løypenett skal være preparert og sporsatt hver dag i juleferien (f.o.m. 23.12.2011 - t.o.m. 01.01.2012), i skolenes vinterferieuke, og i påskeferien (f.o.m. fredag før Palmesøndag t.o.m. 2. påskedag), samt hver dag i helgene. Alle løyper skal kjøres slik at de er ferdig preparert og sporsatt før kl. 11.00. Kjøretider og -frekvens avhenger imidlertid selvsagt av snø- og værforholdene. Det vil være mulig å følge maskinens arbeid på www.skisporet.no . 

Følg oss på web-en – egen hjemmeside for RKT
Det er i samarbeid med Kvamsfjellets Vel etablert egen hjemmeside for RKT. Siden nås ved å logge seg inn på kvamsfjellet.no eller rkt.kvamsfjellet.no .

skilloper

Økonomi – fortsatt dugnad og flere medlemmer!
For at RKT skal ha mulighet til å drifte turløypene på Kvamsfjellet, må det fortsatt til en økonomisk dugnad. Dette må være godt tuftet på et samarbeid mellom hytteeiere og campingvognbrukere på Kvamsfjellet, Kvam IL, næringslivet i Gudbrandsdalen (især i Kvam og på Kvamsfjellet), Kvamværer og andre som liker å gå på ski og sykle/gå tur på Kvamsfjellet, og med Nord-Fron Kommune.

RKT er etablert som et samvirkeforetak med tanke på at privatpersoner, bedrifter og lag/foreninger skal kunne tegne andeler. Til nå er det tegnet 446 andeler a kr. 1000,-. 205 privatpersoner har tegnet 304 andeler (av disse er 37 fra Kvam, Otta og Vinstra). Tre firmaer har tegnet til sammen 15 andeler, 87 andeler er tegnet av hytteforeninger, Kvamsfjellet Vel har tegnet 15 andeler og Kvam IL 25 andeler.

Vi har fått spørsmål om medlemskapet er bindende for all fremtid, eller om det er vanskelig å tre ut av. For de som eventuelt i fremtiden ønsker å avslutte sitt medlemskapet, så er dette uproblematisk. Det er bare å melde fra til styret, og det er ingen økonomiske heftelser ved dette.

De som ønsker å tegne seg for flere andeler, er kun forpliktet til å betale èn årskontingent. Kontingent er altså uavhengig av antall andeler. Årskontingenten betales i januar og vil for sesongen 2011 – 2012 beløpe seg til kr. 500,-. God oppslutning om RKT vil kunne gi redusert kontingent i fremtiden. Vi regner med at vi til nå har klart ca. halvgått løp når det gjelder andelstegning. Vi har ambisjoner om at det skal tegnes minst 900 andeler i RKT.

RKT søkte og har mottatt kr. 350.000,- fra Nord-Fron kommune i støtte til kjøp av løypeprepareringsmaskinen. Vi er svært takknemlige for dette! Likviditeten til RKT er bra, men vi trenger din støtte og deltagelse for å kunne utvikle og drifte løyper og stier for framtiden. Vi regner for eksempel med at løypeprepareringsmaskinen nok bør byttes minimum hvert tiende år. Dette er en investering i størrelsesorden 1,5 mill. kroner. Vi må derfor kunne sette av minst kr. 100 000 i året til fornying av maskinen og annet utstyr. 
Årlig budsjetterte driftskostnader for RKT vil utgjøre kr. 500 – 600.000,- (jfr. også redegjørelsen i tegningsinnbydelse og den orienteringen som ble gitt i medlemsmøtet i sommer). Endelig budsjett fastsettes før jul.

Vi takker alle de som så langt har tegnet andeler i RKT, og oppfordrer samtidig alle skivenner som ennå ikke har gjort det, til å tegne en eller flere andel i RKT!

Vi takker også Fredrik Weikle, som nå har trådt ut av styret, for innsatsen, og ønsker Are Koren Krohg velkommen som nytt styremedlem!

Vel møtt i løypene på Kvamsfjellet!

Styret

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel