DSCN1400

Hei gode andelshaver og medlem i RKT!

Rondane-Kvamsfjellet turløypelag SA (RKT) har som mål å holde en høy standard på skiløyper og traseer på Kvamsfjellet. Styret i RKT har fått gode tilbakemeldinger på det frivillige arbeidet vi har gjort så langt. Løypepreparering er nå godt i gang og det er gode skispor på Kvamsfjellet! RKT har inngått avtale med Hans-Petter Ruststuen som vil være ansvarlig for løypekjøring i sesongen 2011/2012.

Styret forplikter seg til å drive RKT på en forsvarlig og ryddig måte, med oversiktlig budsjett og regnskap som er åpne for innsyn, ekstern regnskapsføring, god informasjon, og å bidra til en aktiv medvirkning fra medlemmene, blant annet gjennom årsmøtet. RKT sitt første årsmøte vil bli avholdt i påsken 2012, - 5. mars kl. 11. Sted kommer vi tilbake til.

RKT er godt i gang med nedbetalingen på løypemaskinen. Vi vil rette en stor takk til de som har gjort dette mulig - først og fremst til deg/dere som har tegnet andeler i RKT, men også til Nord-Fron kommune! Til sammen er det nå tegnet over 500 andeler fordelt på ca. 220 enkeltpersoner, foreninger og næringsdrivende. Kommunen har bidratt med kr. 350 000 i ekstraordinær støtte til kjøp av løypemaskin. Utfordringen fremover er å få flere til å tegne andeler. Hittil er det altså bare en begrenset del av de mer enn 900 hyttene på Kvamsfjellet, de over 500 husstandene i Kvam, samt næringsdrivende i Nord-Fron som har tegnet seg som andelseiere. Samtidig er det meget viktig å få de som av ulike grunner ikke vil være medlem i RKT til å gi årlig økonomiske støtte til driften av løypenettet. Vi håper du som medlem bidrar aktivt med å få flest mulig til å gi sin støtte. Direkte eller indirekte er vi alle avhengig av gode skiløyper på Kvamsfjellet.

Av økonomiske, praktiske og ressursmessige grunner har vi i samråd med Kvamsfjellets Vel valgt å legge inn RKT som en del av vellets nettside (www.kvamsfjellet.no). Vellet og RKT har altså nå en felles hjemmeside og deler kostnadene for denne. Vi vil også legger ut informasjon fra RKT på hjemmesidene til Kvam Idrettslag (se www.kvamil.no). Viktig informasjon til medlemmene vil bli gitt med e-post.

Vi vil om kort tid sende ut giro for innbetaling av årskontingent for 2012. Årskontingenten dekker årlige driftskostnader til skiløypepreparering, - blant annet drivstoff, lønning til sjåfør på løypemaskin, vedlikehold av løypemaskin, forsikring, preparering og løypekjøring med snøscooter, stikking av løyper, vedlikehold av traseer og avsetning av midler til bytte av maskin i fremtiden. For 2012 er årskontingenten i RKT fastsatt til kr. 500 pr. andel. Privatpersoner som har tegnet seg for flere andeler trenger ikke å betale mer enn kr. 500. De som vil støtte RKT utover dette fører inn totalbeløpet på giroen. Vi takker for alle ekstrabidrag!

Styret i RKT ønsker deg/dere en god skisesong med fine turer. Vi vil samtidig benytte anledningen til ønske deg/dere et riktig godt nyttår!

Med vennlig hilsen
Styret i Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag

PS: Ta gjerne kontakt hvis du har innspill. Per-Henry Vassdokken: torusig@online.no

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel