Merk at det i enkelte områder gjelder egne regler, men disse er de reglene som brorparten av hyttefolket berøres av:

«Maks arealgrense for inngjerda areal blir sett til 300 m2 pr tomt, ekskl. bebygd areal.
Det er berre lov å føre opp samanhengande gjerde, og alle grinder skal slå utover for å
hindre at beitedyr går seg fast. Gjerdet skal førast opp på ein slik måte og vera slikt
vedlikehalde at det ikkje er farleg for folk eller husdyr. Gjerdet skal samstundes vera
minimum 1,10 meter høgt, og så sterkt og tett at det held husdyr ute. Det er ikkje lov
med elektrisk gjerde. Gjerdet skal ikkje stenge sti eller råk for allmenn bruk».

Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte hytteeier selv som er ansvarlig for å sjekke opp hva som er gjeldende regler.

Mvh
Styret Kvamsfjellet Vel

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel